2021 January

Novi projekt na kojem smo partneri: CENTAR ZA INTEGRACIJU STRANACA

Posted by | Najave i događanja, Radni sastanak | No Comments

Naziv projekta:  CENTAR ZA INTEGRACIJU STRANACA
Nositelj:  Projekt građanskih prava Sisak (PGP Sisak)

Partneri:

Grad Sisak
Građanska inicijativa “Moj grad Sisak” (GIMG Sisak)
Norveško vijeće za izbjeglice, Norveška (NRC)
Razdoblje provedbe: 01.01.2021. – 31.12.2022.

Vrijednost projekta: 150.000,00 € od čega je 135.000,00 € osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

Kontakt osoba: Milana Kreća, milana.kreca@crpsisak.hr, pgp-sisak@crpsisak.hr

Internetska stranica: https://www.crpsisak.hr/acf/o-projektu/

Sažetak projekta:

Projekt Centar za integraciju stranaca u Sisku novi je model zaštite ljudskih prava stranaca koji nemaju riješen status u Republici Hrvatskoj. Srbi povratnici, osobe bez državljanstva/u riziku od gubitka državljanstva, Romi, tražitelji međunarodne zaštite i osobe koje su dobile međunarodnu zaštitu, izbjeglice preseljene iz Turske kroz program preseljenja, osim u Zagrebu, se nemaju kamo obratiti za sveobuhvatnu pomoć na jednom mjestu. Centar će djelovati u Sisku no radit će na području cijele RH.

Projekt će omogućiti da postoji mjesto na koje stranci mogu doći po pomoć, a gdje će tu pomoć dobiti, jer će Centar sustavno raditi na međunarodnoj zaštiti i pravnoj pomoći svim strancima, u suradnji sa svim državnim tijelima. U RH ovo je prvi ovakav model cjelovite podrške strancima na jednom mjestu. Centar za strance pružat će permanentnu pomoć kroz objedinjene pravne, psihosocijalne i ostale usluge.

PGP je osnovan uz pomoć Norveškog vijeća za izbjeglice, a projekt će omogućiti nastavak bilateralne suradnje Hrvatske i Norveške. Partner Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ će pružati psihosocijalnu pomoć i sudjelovati u aktivnostima socijalnog uključenja korisnika u lokalnu zajednicu, a Grad Sisak će omogućiti održivost projekta, jer isti planira izgradnju Centra za podršku ranjivim skupinama u Sisku, koji će se nadovezati na rezultate ovog projekta.

Praćenjem zakonske regulative kroz suradnju s akademskom zajednicom, pravnicima i odvjetnicima, civilnim društvom te Uredom pučke pravobraniteljice ukazivat ćemo na problematiku u praksi te inicirati promjene. Razvit ćemo novi oblik komunikacije s predstavnicima javnih institucija u svrhu kvalitetnijih promjena u primjeni zakona koji se odnose na strance. Održavat ćemo tečajeve hrvatskoga jezika, a na radionicama će sudjelovati stranci i lokalno stanovništvo radi povezivanja i prevladavanja kulturalnih barijera.

Projekt će ojačati ljudsko pravaške udruge koje se bave problematikom stranaca u RH da iste mogu promicati prava stranaca s neriješenim statusom, kao i raditi na rješavanju problematike te će informirati i podizati svijest javnosti o problematici stranaca. Pažnja će se posvetiti diskriminaciji s naglaskom na rasno ili etničko podrijetlo te religiju, a što se odnosi na većinu stranaca.

Izvor informacija kod nositelja projekta: https://www.crpsisak.hr/acf/o-projektu/

Novi projekt na kojem smo partneri: CENTER FOR INTEGRATION OF FOREIGNERS

Posted by | Najave i događanja, Radni sastanak | No Comments

Project

Title: CENTER FOR INTEGRATION OF FOREIGNERS

Applicant: Civil Rights Project Sisak (PGP Sisak)

Partners:

– City of Sisak

– Civic initiative “My town of Sisak” (GIMG Sisak)

– Norwegian Refugee Council, Norway (NRC)

Implementation period: 1 January 2021 – 31 December 2022

Value: € 150,000.00, of which € 135,000.00 was provided through financial support from Iceland, Liechtenstein and Norway within the European Economic Area and Norwegian grants.

Contact: Milana Kreća, milana.kreca@crpsisak.hr, pgp-sisak@crpsisak.hr

Website: https://www.crpsisak.hr/acf/o-projektu/?lang=en

Summary:

The Centre for the Integration of Foreigners in Sisak is a new model for the protection of human rights of foreigners with unresolved status in Croatia. Serb returnees, stateless persons, Roma, applicants for international protection, refugees relocated from Turkey through resettlement program, except in Zagreb, have nowhere to turn for comprehensive assistance in one place. The centre will be in Sisak, but will operate throughout Croatia.

The project will provide a place where foreigners can come for assistance, because the Centre will systematically work on international protection and legal aid to foreigners, in cooperation with state bodies. In Croatia, this is the first such model of comprehensive support to foreigners in one place. The Centre will provide permanent assistance through integrated legal, psychosocial and other services.

CRP was established with the help of Norwegian Refugee Council, and the project will enable the continuation of bilateral cooperation between Croatia and Norway. Civic Initiative “My town of Sisak” will provide psychosocial assistance and participate in activities of social inclusion of beneficiaries in local community, and the City of Sisak will enable sustainability, because the City plans to build a Centre for Support of Vulnerable Groups in Sisak, which will be continuation of this project.

By monitoring the legislation through cooperation with the academic community, lawyers, civil society and the Ombudsman, we will point out the problems in practice and initiate changes. We will develop a new form of communication with representatives of public institutions for changes in the application of laws relating to foreigners. We will hold courses and workshops where foreigners and locals will jointly participate in order to overcome barriers.

The project will strengthen human rights associations dealing with issues of foreigners so that they can promote rights of foreigners, work on resolving the issue and inform and raise public awareness about the issue of foreigners. Attention will be paid to discrimination with an emphasis on racial or ethnic origin and religion, which applies to most foreigners.

Izvor informacija kod nositelja projekta: https://www.crpsisak.hr/acf/o-projektu/?lang=en

[] [/]

 

Medijska kampanja projekta SuPER i obilježavanje Međunarodnog dana zagrljaja

Posted by | Mediji o nama, Najave i događanja | No Comments

Danas 21. siječnja Međunarodni je dan zagrljaja.

Da su zagrljaji važni zaključio je i američki svećenik Kevin Zaborney još 1982. koji je 21. siječanj proglasio Međunarodnim danom zagrljaja. Stručnjaci smatraju kako će pet do šest zagrljaja dnevno učiniti život dužim i ljepšim, a ljekovita svojstva zagrljaja potvrdila je i američka psihologinja Virginia Satir koja smatra kako je čovjeku potrebno četiri zagrljaja na dan kako bi preživio, osam da bismo se održali, a 12 zagrljaja da bismo napredovali.

Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ nastavlja s medijskom kampanjom u sklopu provedbe projekta pod nazivom SuPER – susreti podrške, edukacije i rada koji je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, te u suradnji s medijskim pokroviteljem Petrinjskim radijom obilježavaju ovaj životno značajan datum.

Voditeljica projekta dr. sc. Daša Poredoš Lavor daje nam slijedeća pojašnjenja: Iz razne dostupne literature, a i iskustveno saznajemo da iskazivanje osjećaja grljenjem može smanjiti rizik od bolesti srca, ublažiti stres, osloboditi nas umora, poboljšati imunitet, ublažiti simptome depresije, otkloniti loše raspoloženje i učiniti nas sretnijim. Zagrljaj je besplatan i lako dostupan svima. Iz svakodnevnog života znamo da su ljudi bolje podnosili loše vijesti ako su im iste priopćavane dodirujući ih. Ništa nije važnije nego zagrliti osobu dok plače. Kada posjetimo osobu koja je doživjela smrtni gubitak drage osobe ili velike životne gubitke koje su prouzrokovali aktualni katastrofalni potresi, zagrljaj iskrene sućuti i suosjećanja puno više znači nego bilo koja riječ – dodiri će se zasigurno duže pamtit nego riječi, čak i nakon što je kriza prošla. Verbalni iskaz možemo kontrolirati, ali dodir ne – osjeti se njegova iskrenost. Ali sada zagrljaji nisu preporučljivi – koliko god nam bili potrebni. I zato su ljudi izloženi još većem stresu i nužnom razvoju drugih prilagodbenih mehanizama, što je vrlo individualni proces.

Vezano za aktualnu situaciju Poredoš Lavor još dodaje: U vrijeme pandemije COVID-19 i obveze poštivanja mjere fizičke distance, zagrljaji postaju rezervirani samo za najbliže članove obitelji. Zaštitna / higijenska maska prekriva osmjeh koji je čest pratitelj zagrljaja. Ljudi se snalaze na razne načine kako bi pokušali nadoknaditi bliskost – npr. učimo se smijati očima, raznim neverbalnim gestama upućujemo suosjećanje (pogled podrške, kimanjem glave i sl.), učimo se verbalnim putem izreći podršku i opisno uputiti zagrljaj. Na društvenim mrežama osmišljen je sticker podrška i često se koristi kao emocionalna dopuna komunikacije. Kod mnogih ljudi, a osobito onih čiji je primarni jezik ljubavi upravo dodir, odricanje od dodira dovodi do stresa. Kako bi navedeno pokušali nadomjestiti, između ostalog, ljudi posežu za zamjenskom radnjom kao što je korištenje profesionalne fizioterapijske masaže i tako u određenoj mjeri podmiruju potrebu za dodirom, a istodobno i za opuštanjem.

Poruka za kraj: Čovjek je ljudsko biće sa svim svojim biološkim, emotivnim, socijalnim i duhovnim kapacitetima i ne odustaje tako lako. Koliko god smo sada na distanci, nećemo mutirati u nekakva online-bića. Za to se pobrinula biološka (i duhovna) osnova. Kada pandemija prođe vrlo brzo ćemo se vratiti uobičajenim načinima životnog funkcioniranja.

S nama je bio: Petrinjski radio i Portal 53: http://portal53.hr/povodom-medunarodnog-dana-zagrljaja/

 

 

Važna obavijest o stanju naše udruge

Posted by | Mediji o nama, Najave i događanja | No Comments

Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ koja je djelovala u privatnom stanu predsjednika udruge, stradala je u potresima – zajedno sa domom predsjednika i njegove obitelji. Gotovi svi članovi Izvršnog odbora udruge doživjeli su oštećenje imovine, a svi vrlo velik traumatski stres. Udruga do daljnjeg nema prostor za rad – djelujemo u pojedinim aktivnostima na terenu i pokušavamo pratiti i pisati nove projekte. Nije jednostavno – uz to što smo izgubili dom, izgubili smo osjećaj sigurnosti i kontrole nad našim životom.

Vjerujemo u neka bolja vremena. Zainteresirani smo za nove suradnje, projekte i umrežavanja. Pozivamo sve zainteresirane da nam se jave – možete kontaktirati tajnicu udruge i voditeljicu projekata udruge dr. sc. Dašu Pouredoš Lavor putem e-mail-a: dasa.poredos@sk.t-com.hr ili na mobitel: 098 376 414.

Na donjem linku možete pogledati i poslušati razgovor predsjednika udruge Tihomira Lavor s novinarkama Prvog programa HR – i tako vidjeti prikaz stanja.

https://www.facebook.com/prviprogramradija/videos/727010297925438

 

Zajedno smo jači i sve ćemo ovo preživjeti obogaćeni za još jedno životno iskustvo koje će nam pomoći da budemo bolji ljudi …